Usluge

ADMINISTRATIVNE USLUGE

• Preregistracija skupštine stanara u Stambenu zajednicu.
• Upisivanje stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
• Organizacija sastanaka i sednica
• Izrada pečata Stambene zajednice
• Otvaranje tekućeg računa
• Anketiranje stanara o uslugama, zadovoljstvu i inicijativama
• Popis vlasnika stambenih jedinica ili posebnih delova
• Popis imovine zgrade (zajedničke prostorije)
• Zaključivanje ugovora sa saradnicima ili izvođačima
• Arhiviranje dokumentacije
• Kreiranje kvartalnog izveštaja o održavanju zgrade sa terminima servisa i usluga
• Analiza troškova, istorija održavanja i intervencija

TEHNIČKA PODRŠKA

• Kontrola i evidencija zaliha rezervnih delova i potrošnog materijala, uz korišćenje odgovarajućeg softvera
• Izrada plana i programa održavanja stambene zgrade
• Kreiranje plana održavanja sistema na godišnjem nivou
• Kontrola izvršenih usluga, provera radnih naloga sa naplaćenim stavkama
• Komunikacija sa JKP-ima i serviserima

SLUŽBA FINANSIJA

• Obračun zaduženja i izrade uplatnica stanarima zgrade
• Administriranja u ime i za račun zgrade u skladu sa Odlukom Stambene zajednice
• Kreiranje godišnjeg budžeta i raspodela sredstava
• Praćenje uplata i kašnjenja, uz korišćenje odgovarajućeg softvera i informisanje stanara o statusu analitike
• Izrada podsetnika za neizmirene obaveze i distribucija opomena stanarima
• Pokretanje postupka potraživanja Stambene zajednice putem prinudne naplate
• Evidentiranje prometa, prihoda, rashoda, vođenje glavne knjige, izrada završnog računa
• Raspolaganje sredstvima Stambene zajednice na osnovu dogovora i Odluka stambene zajednice.
• FOND (investiciono održavanje) – vođenje i upravljanje Fondom Odlukom Stambene zajednice

PRAVNA SLUŽBA

• Informisanje stanara o Zakonskim, regulativama koje se tiču održavanja i uređenja zgrade
• Angažovanje advokatske kancelarije za potrebe Stambene zajednice
• Briga o poštovanju Ugovornih obaveza sa izvođačima.

INICIJATIVE

• Kreiranje inicijativa u ime stanara ili stambene zajednice
• Upućivanje inicijativa komunalnim službama ili javnim preduzećima
• Praćenje statusa pokrenutih inicijativa
• Saradnja sa kompanijama radi unapređenja kvaliteta života stambene zajednice
• Razvijanje marketinških aktivnosti radi generisanja prihoda stambene zajednice
• Uspostavljanje reciklaže u Stambenoj zajednici i poboljšanje energetske efikasnosti zgrade